Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων για σύναψη οκτώ συμβάσεων Ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου στα πλαίσια του έργου «Εκπαίδευση Ελεγκτών ΚΤΕΟ», απευθύνει ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας.
Τα τυπικά προσόντα και τα δικαιολογητικά που χρειάζονται είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του ΤΕΙ.
Οι ενδιαφερόμενοι (μόνο φυσικά πρόσωπα) καλούνται να υποβάλλουν την πρότασή τους οι ίδιοι ή αποστέλλοντας ταχυδρομικά την σχετική επιστολή, με τα απαιτούμενα αποδεικτικά, η οποία πρέπει να περιέλθει στην υπηρεσία πρωτοκόλλου, της Γραμματείας του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, μέχρι τη Δευτέρα 24 Δεκεμβρίου 2018 ώρα 12.00 μ.μ. με την ένδειξη:

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας (Ε.Λ.Κ.Ε.)Ψαχνά Ευβοίας, ΤΚ 34400

Υποβολή πρότασης για σύναψη ανάθεσης έργου στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Σύναψη Σύμβασης Ανάθεσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου, στα πλαίσια του έργου «Εκπαίδευση Ελεγκτών ΚΤΕΟ» (αρ. πρωτ. πρόσκλησης 3151/10-12-2018).
Πηγή: lamiareport.gr


Πηγή