Πρόστιμα ύψους 20.000 και 10.000 ευρώ επέβαλε ομόφωνα η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στον όμιλο Ελληνικά Πετρέλαια (ΕΛ.ΠΕ.), για παράνομη επεξεργασία δεδομένων, σύμφωνα με το νόμο 2472/1997 (για την προστασία των προσωπικών δεδομένων) και για τη μη λήψη κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων προς αποφυγή διαρροής των προσωπικών δεδομένων.

Συγκεκριμένα, κατόπιν δημοσιευμάτων που έκαναν λόγο για παράνομη «χαρτογράφηση πολιτών», η Αρχή εξέτασε αυτεπάγγελτα περίπτωση επεξεργασίας ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων που έλαβε χώρα χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση των προσώπων που τα αφορούσαν και τη σχετική άδεια της Αρχής.

Την εν λόγω επεξεργασία είχαν αναθέσει με σύμβαση τα ΕΛ.ΠΕ. στην εταιρεία «One Team Ανώνυµη Εταιρία ∆ιοργανώσεων και Ολοκληρωµένης Επικοινωνίας» («ONE TEAM»).

Η εν λόγω εταιρεία, συνέταξε µελέτη 104 σελίδων, µε τίτλο «∆υσοσµία στη ∆υτική Θεσσαλονίκη - Καταγραφή υπάρχουσας κατάστασης - Μάιος 2017». Η μελέτη αυτή αναρτήθηκε στο διαδίκτυο ελεύθερα προσβάσιµη, παρά το γεγονός ότι περιείχε, µεταξύ των άλλων, ευαίσθητα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως είναι πολιτικά φρονήµατα, συµµετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, συµµετοχή σε ενώσεις προσώπων, κλπ.

Κατά την εξέταση της υπόθεσης από την Αρχή, δεν διαπιστώθηκε ούτε τεκμηριώθηκε νομιμοποιητική βάση για την υπό κρίση επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και για τον λόγο αυτό κρίθηκε παράνομη.

Κατόπιν αυτών, η Αρχή με την υπ΄ αριθμ. 7/2019 απόφασή της επέβαλε στον όμιλο ΕΛΠΕ την εν λόγω συνολική χρηματική κύρωση των 30.000 ευρώ, ως υπεύθυνο επεξεργασίας προσωπικών στοιχείων και για τη μη λήψη μέτρων ασφαλείας, κάτι που είχε ως αποτέλεσμα την παράνομη διαρροή προσωπικών δεδομένων στο διαδίκτυο.


Πηγή