Μη καταβολή δεδουλευμένων - Ποια τα δικαιώματα των εργαζομένων

"Ο εργοδότης οφείλει αποζημίωση βάσει της εργατικής νομοθεσίας"